دعوتنامه نمایشگاه تهران
Tehran Exhibition Invitation
July 21, 2019

Tehran Exhibition2019

تBehrizan at the 19th International Exhibition of Building industry & Construction 2019

The exhibition was held at the permanent site of Tehran International Exhibitions in early August

بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
دستگیره جدید بهریزان
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
بهریزان در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران