parallax background

معماری معاصر ایران

مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران

کتاب معماری معاصر ایران به تالیف داراب دیبا ،توسط نشر آبان در سال 1396 منتشر شده.شرکت بهریزان با حمایت قاطع خود کار چاپ وزین کتاب را به سرانجام رساند.

درنگی بر مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران

در زمستان 1396 و در شبی بارانی، هتل همای تهران میزبان مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران، تألیف داراب دیبا

و انتشار یافته توسط نشر آبان بود. این کتاب با کوششهای کم نظیر فیروز شافعی در دید گرافیک و با همراهی وزارت راه و شهرسازی بدین مرحله رسید.

دست آخر نیز این شرکت بهریزان بود که توانست با حمایت قاطع خود کار چاپ وزین کتاب را به سرانجام برساند.

همین شرکت نیز مسئولیت مالی و مدیریتی برنامه ی مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران را برعهده گرفته بود.

ما در این یادداشت کوتاه، نگاهی انتقاد ی تحلیلی به این کتاب و برنامه داشته ایم اما پیش از آن لازم است به چند نکته نیز اشاره کنیم.

شاید نخستین پرسشی که ذهن خواننده را به خود مشغول نماید این موضوع باشد که زمستان 1396 کجا و تابستان 1397 کجا؟

چرا اکنون باید این یادداشت منتشر گردد؟ از زمستان 1396 تا الان ما کجا بودیم؟ البته، پرسش خوب و بجایی است اما باید درک کنیم که

یک کتاب فقط آن شی ء بیجانی نیست که ما و شما اکنون در دست داریم. یک کتاب ممکن است سا لها پیش از انتشار، یک آرزو یا خیال

در قلب و ذهن فردی باشد که می خواهد روزی از او چیزی در این کر ه ی خاکی بر جای بماند. یک کتاب، سالها پیش از انتشار، همتی بلند

و روندی سخت و طا قت فرسا است که نویسنده جهت نگارش آن به جان می خرد.

یک کتاب، خصوصاً از جنس کتا بهای معماری معاصر ایران که می کوشد تصویری از معماری یک ملت را ارائه دهد، خود،

باید سا لها صبر کند تا منظومه ای از آثار فاخر و قابل ارائه در سطح جهانی ساخته و تحویل شوند و سپس به بوته ی نقد سپرده شوند تا

عیار آنها معلوم شود.

کتابها ماه ها و چه بسا سال ها پیش از آنکه به دست خواننده برسند شکل می گیرند، بزرگ می شوند؛

در واقع چیزی که شما در دست دارید خود یک داستان است!  همین موضوع برای دوران پس از انتشار نیز صادق است.

کتابی را نمی شود بررسی کرد مگر ماهها و چه بسا سا ل ها پس از نشر آن و پایش اثرات اجتماعی و علمی آن در سطح مخاطبین هدف.

اگر کتاب برای اول، ماندگاری و دوم، اثرگذاری بر جامعه نوشته می شود پس زمستان 1396 تا تابستان 1397 فاصله ی چندان زیادی هم نیست!  

شاید زود هم باشد ... . بهرحال هدف معرفی، تبلیغ یا اطلا ع رسانی کتاب نیست.  

ارکان سازنده ی این کتاب به چنین کمپینی نیاز ندارند. اینجا هدف ما بررسی از بالاتر، نگاه جامع تر، تحلیل برخی مسائل و کنکاش انجام اقداماتی

از این دست در فضای فکری معماری ایران است.

نکته ی قابل ذکر دیگر، مبین این مطلب است که آنچه در پیش می خوانید، در واقع از دو بخش تشکیل شده است:

  • نخست، گزارش تمام آنچه ما دیدیم که در این بخش ما فقط گزارشگر بودیم و تا جایی که می توانیم، چیزی را که مشاهده نمودیم، مخابره می کنیم.  
  • دوم، تحلیلی است که پس از هضم ماجرا و بررسی آمارها و شنیدن نظرات دیگران و تفکر پیرامون آنها تقدیم می نماییم.  این نظر یک گروه رسانه ای معماری علاقه مند به مواضع انتقادی از درواز ه ی خبرنگاری و اصول ژورنالیسم است،

نه بیشتر  ممکن است نظر شما متفاوت باشد؛ ممکن است تصویری که شما از زاویه ی دیگر این برنامه با چشم خود شکار کردید،

رخ دیگری را نشان دهد، یا دریافت ها و خروجی های شما از کتاب معماری معاصر ایران چیز دیگری باشد.  

به هر تقدیر، ما می کوشیم تنها یک خبرنگار تحلیلی با تمام تعاریف علمی و تجربی آن باشیم و بس. پیش از هر چیز ماهیت کتاب قابل بررسی است.

 

معماری معاصر ایران
معماری معاصر ایران

معماری معاصر ایران
معماری معاصر ایران