دستگیره، دستگیره در، دستگیره ورودی، یراق آلات، Handle,Fitting

مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران

در زمستان 1396 و در شبی بارانی، هتل همای تهران میزبان مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران، تألیف داراب دیبا و انتشار یافته توسط نشر آبان بود. این کتاب با کوش شهای کم نظیر فیروز شافعی در دید گرافیک و با همراهی وزارت راه و شهرسازی بدین مرحله رسید. دست آخر نیز این شرکت بهریزان بود که توانست با حمایت قاطع خود کار چاپ وزین کتاب را به سرانجام برساند. همین شرکت نیز مسئولیت مالی و مدیریتی برنام هی مراسم رونمایی از کتاب را برعهده گرفته بود. ما در این یادداشت کوتاه، نگاهی انتقاد ی تحلیلی به این کتاب و برنامه داشت هایم اما پیش از آن لازم است به چند نکته نیز اشاره کنیم. شاید نخستین پرسشی که ذهن خواننده را به خود مشغول نماید این موضوع باشد که زمستان 1396 کجا و تابستان 1397 کجا؟ چرا اکنون باید این یادداشت منتشر گردد؟ از زمستان 1396 تا الان ما کجا بودیم؟ البته، پرسش خوب و بجایی است اما باید درک کنیم که یک کتاب فقط آن شی ء ب یجانی نیست که ما و شما اکنون در دست داریم. یک کتاب ممکن است سا لها پیش از انتشار، یک آرزو یا خیال در قلب و ذهن فردی باشد که م یخواهد روزی از او چیزی در این کر هی خاکی بر جای بماند. یک کتاب، سا لها پیش از انتشار، همتی بلند و روندی سخت و طاق تفرسا است که نویسنده جهت نگارش آن به جان م یخرد. یک کتاب، خصوصاً از جنس کتا بهای معماری معاصر ایران که م یکوشد تصویری از معماری یک ملت را ارائه دهد، خود، باید سا لها صبر کند تا منظوم های از آثار فاخر و قابل ارائه در سطح جهانی ساخته و تحویل شوند و سپس به بوت هی نقد سپرده شوند تا عیار آنها معلوم شود. کتا بها ما هها و چه بسا سا لها پیش از آنکه به دست خواننده برسند شکل م یگیرند، بزرگ م یشوند؛ در واقع چیزی که شما در دست دارید خود یک داستان است! همین موضوع برای دوران پس از انتشار نیز صادق است. کتابی را نم یشود بررسی کرد مگر ما هها و چه بسا سا لها پس از نشر آن و پایش اثرات اجتماعی و علمی آن در سطح مخاطبین هدف. اگر کتاب برای اول، ماندگاری و دوم، اث رگذاری بر جامعه نوشته م یشود پس زمستان 1396 تا تابستان 1397 فاصل هی چندان زیادی هم نیست! شاید زود هم باشد ... . ب هه رحال هدف معرفی، تبلیغ یا اطلا عرسانی کتاب نیست. ارکان سازند هی این کتاب به چنین کمپینی نیاز ندارند. اینجا هدف ما بررسی از بالاتر، نگاه جامع تر، تحلیل برخی مسائل و کنکاش انجام اقداماتی از این دست در فضای فکری معماری ایران است.